Informujemy, że numer konta bankowego, na który należy wnosić opłaty za kształcenie, będzie ujęty w umowie związanej z odbywaniem studiów. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po przyjęciu na studia i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć.

Uwaga - można wybrać jedną z poniższych form i terminów wnoszenia opłat za studia:

1. jednorazowo – opłata za kształcenie płatna do 31 października za semestr zimowy oraz do 1 marca za semestr letni

lub

2. ratalnie

I      rata płatna z góry do 31 października;

II     rata płatna z góry do 30 listopada;

III    rata płatna z góry do 14 grudnia;

IV    rata płatna z góry do 14 stycznia;

V     rata płatna z góry do 14 lutego;

VI    rata płatna z góry do 14 marca;

VII   rata płatna z góry do 14 kwietnia;

VIII  rata płatna z góry do 14 maja;

IX  rata płatna z góry do 14 czerwca, w wysokości określonej zarządzeniem komendanta-rektora.

*******************************************************************

Uwaga, student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej na pisemny wniosek może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z wnoszenia opłat za usługę edukacyjną - decyzję w sprawie podejmuje Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez Kwestora Uczelni oraz Dziekana (podanie składa się za pośrednictwem właściwego dziekanatu, a nie bezpośrednio do sekretariatu Komendanta-Rektora Uczelni). Do wniosku student dołącza dokumenty potwierdzające zaistniałą okoliczność, na którą powołuje się we wniosku.

Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat dotyczy przyszłych należności (wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem danego semestru).

pobierz: Wniosek o zwolnienie z calosci lub z części opłat za kształcenie 

 *******************************************************************

Zasady opłat obowiązujące dla naboru w roku akademickim 2023/2024

Zasady / wzory umów / oświadczenia - pobierz  Zarządzenie nr 128/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad oraz wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Uwaga: zarządzenie nr 128/2022 zmienione - pobierz Zarządzenie nr 117/2023 Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie z dnia 28 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad oraz wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Wysokości opłat (wszystkie kierunki) - pobierz Zarządzenie nr 87/2023 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2023/2024 

Zasady opłat obowiązujące dla naboru w roku akademickim 2022/2023

Zasady / wzory umów / oświadczenia - pobierz  Zarządzenie nr 128/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad oraz wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Uwaga: zarządzenie nr 128/2022 zmienione - pobierz Zarządzenie nr 117/2023 Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie z dnia 28 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad oraz wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Wysokości opłat (wszystkie kierunki) - pobierz Zarządzenie nr 113/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2022/2023

 Zasady opłat obowiązujące dla naboru w roku akademickim 2021/2022

Zasady / wzory umów / oświadczenia - pobierz Uchwała nr 109/IV/2020 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wysokości opłat (wszystkie kierunki) - pobierz Zarządzenie nr 97/2021 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2021/2022

 

******************************************************************* 

Pozostałe informacje dot. opłat

 

1. Zgodnie z par. 36 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 poz. 1861 od 1 października 2019 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi– 22 zł

Uwaga: wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - opłata o połowę wyższa niż wydanie oryginału. W celu wydania duplikatu należy w dziekanacie złożyć (pobierz) Wniosek o wykonanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za wykonanie duplikatu.

2. Wpłaty za powtarzanie semestru albo roku; wydawanie dokumentów, lub legitymacji pobierz dokument

3. Zasada obliczania opłaty za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 *******************************************************************

 Informacji nt. aktualnego stanu rozliczenia się z tzw. czesnego udziela

Kwestura Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

(Kwestura zajmuje się wysyłaniem wezwań dot. zaległości oraz wystawianiem faktur za tzw. czesne).

tel. 47 733 53 32