Studentko, Studencie - zanim podejmiesz decyzję o ubieganiu się o stypendium komendanta-rektora, obowiązkowo zapoznaj się z regulaminem przyznawania świadczeń!

Stypendium komendanta-rektora przyznawane jest na rok akademicki iwypłacane jest w miesiącach październik - czerwiec

***************************************************************************************************************

pobierz (kolor niebieski)

szczegółowe zasady przyznawania stypendium komendanta-rektora/punktacja (załącznik nr 10)

wniosek o przyznanie stypendium komendanta-rektora (załącznik nr 8)

oświadczenie o studenta pierwszego roku pierwszego stopnia - laureat/finalista olimpiady lub medalista o tytuł Mistrza Polski (załącznik nr 16)

oświadczenie o studiowaniu na drugim kierunku studiów (załącznik nr 17)

oświadczenie o okresie studiowania (załącznik nr 15)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 12)

 

 ***************************************************************************************************************

INFORMACJE POMOCNICZE

Spełniłem/am wymogi określone w regulaminie, czy na pewno otrzymam stypendium komendanta-rektora?

- nie, stypendium komendanta-rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów (art. 91 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

Ubiegam się o stypendium komendanta-rektora za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, jakie muszę dostarczyć dokumenty?

- należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające współzawodnictwo co najmniej na poziomie krajowym wraz osiągniętym wynikiem (podium) sporządzone przez organizatora (związek sportowy).

Ubiegam się o stypendium komendanta-rektora, ale nie mam żadnego zaświadczenia, bo wzięłam/em udział w przedsięwzięciu jako osoba prywatna?

- student ubiegający się o stypendium komendanat-rektora musi wziąć udział w przedsięwzięciu, jako reprezentant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Termin składania wniosku o przyznanie stypendium komendanta-rektora jest określony w regulaminie, czy mogę złożyć po jego upływie?

- co do zasady tak, jednakże trzeba wziąć pod uwagę fakt, że środki finansowe przeznaczone na ten cel mogą zostać zrealizowane dla wniosków złożonych w regulaminowym terminie.