Które przepisy regulują sprawy związane z ubieganiem się i przyznaniem świadczenia dla studentów (stypendium/zapomoga)?

- art. 86 do art. 97 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz.U.2023 poz. 742

 Czy funcjonariusz ze skierowaniem na studia może ubiegać sie o stypendium/zapomogę?

- prawo do świadczeń oraz ubieganie sie o stypendium ministra nie przysługuje studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania (art. 447 ustawy)

Ukończyłam/em studia pierwszego stopnia i ponownie rozpoczęłam/em studia na pierwszym stopniu (analogiczne pytanie dot. studiów drugiego stopnia). Czy ponnownie mogę ubiegać się o stypendium/zapomogę na tym samym kierunku studiów?

- nie, świadczenie przysługuje tylko raz na danym kierunku studiów (w art. 93 ust. 3 ustawy):

1. nie możesz posiadać tytuł magistra, ani innego tytułu równorzędnego

2. nie możesz posiadać tytułu licencjata, inżyniera, ani innego tytułu równorzędnego

Studiuje na dwóch kierunkach, czy mogę ubiegać się o stypendium/zapomogę na każdym kierunku (dot. również nauki na innej uczelni)?

- student może otrzymywać świadczenie tylko na jednym kierunku studiów. 

Jaki jest okres pobierania stypendium/zapomogi:

- okres pobierania świadczeń w formie stypendium, zapomogi określono w art. 93 ust. 4 ustawy:

1. nie możesz studiować dłużej niż 12 semestrów, w tym:

- na studiach I stopnia (licencjat) – nie dłużej niż 9 semestrów

- na studiach II stopnia (magister) – nie dłużej niż 7 semestrów

Do łącznego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr