Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów (NFZ)

 

Studenci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ przez:

1. rodziców. Do 26. roku życia student w pierwszej kolejności powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców. Jeśli rodzice nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia wówczas zgłoszenia mogą dokonać dziadkowie lub współmałżonek studenta, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia;

2. pracodawcę;

3. siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą);

4. przez Uczelnię, w tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek - pobierz. Studenci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię nie mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z żadnego innego tytułu, w szczególności:

- podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny ubezpieczonego, opłacającego składkę lub za którego jest opłacana składka (np.: rodzica lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia);

pozostawać w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzić działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem społecznym;

- być zatrudnionym na umowę zlecenia;

- pobierać świadczeń emerytalnych lub rentowych z ubezpieczenia społecznego;

- pobierać renty socjalnej, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej;

- być zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;

- być rolnikiem ani pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z pozostałych tytułów wymienionych w art. 65 ustawy z dnia 27.08.2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uczelnia wyrejestrowuje studenta z ubezpieczenia zdrowotnego w chwili:

- uzyskania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego;

- utraty statusu studenta (rezygnacja ze studiów, skreślenie z listy studentów) lub zakończenie studiów (obrona pracy mgr., lic.).

 

Studentko, Studencie! Sprawdź, czy posiadasz aktualne ubezpieczenie zdrowotne!

 Polecamy strony Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/

 W przypadku braku ubezpieczenia ponosisz PEŁNĄ OPŁATĘ za wszelkie usługi wykonane przez służbę zdrowia.

Twój pieniądz w Twoich rękach

źródło informacji: strona internetowa NFZ

 

*************************************************************************************

Ubezpieczenie

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),

Odpowiedzialność Cywilna (OC)

dla studentów

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dot. ubezpieczenia NNW oraz OC:

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW - pobierz

OC w życiu prywatnym - pobierz

źródło informacji: Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

***************************************************

Dla kogo jest ubezpieczenie?

- dla każdego studenta bez względu na formę studiów.

Kiedy "działa" ubezpieczenie?

 - zawsze:

24 godziny na dobę,

7 dni w tygodniu,

o każdej porze dnia i nocy,

na terenie Uczelni, w dyskotece, na praktyce studenckiej.

W jaki sposób mogę ubiegać się o odszkodowanie?

- zgłaszając "szkodę" poprzez stronę www.pzu.pl, przez telefon lub osobiście w Oddziale (szczegóły w informacji dla studenta).

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem?

- zakresem ubezpieczenia są objęte przede wszystkim trwałe uszczerbki na zdrowiu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.

 Czy będą stawać przed komisją lekarską?

nie.

Na jakie odszkodowanie mogę liczyć?

- wysokość odszkodowania zależy od procentu uszczerbku na zdrowiu i wysokości sumy ubezpieczenia.

Jeśli wysokość odszkodowania nie będzie mnie satysfakcjonowała, co dalej?

- można złożyć odwołanie.

 Czym jest ubezpieczenie OC?

- jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 Gdzie działa ubezpieczenia OC?

- ubezpieczenie OC działa na terytorium RP i UE.

Co jeszcze obejmuje ubezpieczenie OC?

- ubezpieczenie obejmuje między innymi szkody wyrządzone w związku z praktyczną naukową zawodu poza siedzibą Uczelni oraz szkody w związku z użytkowaniem roweru.

 Czy ubezpieczenie OC jest przydatne?

- ubezpieczenie jest przydatne, gdy spowodujemy szkodę osobie trzeciej, lub na rzeczy, która do niej należy

(szczególnie polecane studentom wynajmującym tzw stancję).

 Kto poniesie koszt za wyrządzoną szkodę?

- odpowiedzialność i koszt zostaje przeniesione na ubezpieczającego do wysokości sumy gwarancyjnej.

Uległeś wypadkowi?

  • zgłoś się do lekarza w celu "założenia" historii (karty) zdarzenia;
  • zakończ leczenie;
  • odbierz (poproś) kserokopię historii (kartę) zdarzenia;
  • zgłoś zdarzenie w celu otrzymania odszkodowania poprzez:

stronę https://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia lub telefonicznie: 802 102 102 lub +48 22 566 55 55

lub innemu zdarzeniu (dotyczy ubezpieczenia OC)?

  • wykonaj zdjęcia zdarzenia i skany dokumentów niezbędnych do zgłoszenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • zgłoś zdarzenie w celu otrzymania odszkodowania poprzez:

stronę https://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia lub telefonicznie: 802 102 102 lub +48 22 566 55 55

 

Studentko, Studencie! Pamiętaj, żeby nie zwlekać ze zgłoszeniem szkody - okres ubiegania się o wypłacenie odszkodowania, zgodnie z kodeksem cywilnym, wynosi trzy lata.

pobierz

Numery polis od 20 października 2019 r.