Studentko, Studencie - zanim podejmiesz decyzję o ubieganiu się o stypendium socjalne, obowiązkowo zapoznaj się z regulaminem przyznawania świadczeń!

Stypendium socjalne przyznane na rok akademicki  jest wypłacane w miesiącach październik - czerwiec

***************************************************************************************************************

MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA

pobierz (kolor niebieski)

Zarządzenie nr 44/2023 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 5 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne

Uwaga:

jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 600 zł, student jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy w bieżącym roku kalendarzowym - przykładowy wzór wniosku do pobrania: WNIOSEK do OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Pozostałe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendium-socjalne-wazne-informacje-dotyczace-zaswiadczen-z-ops

 ***************************************************************************************************************

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  21  września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.           

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r.  5549 zł.

2. pobierz Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 ***************************************************************************************************************

pobierz (kolor niebieski)

wykaz zaświadczeń lub oświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne (załącznik nr 2 do regulaminu)

wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1)

oświadczenie o okresie studiowania (załącznik nr 15)

oświadczenie o studiowaniu na drugim kierunku studiów(załącznik nr 17)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 12) - dokument wypełnia student oraz każda pełnoletnia osoba wymieniona we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego; w przypadku niepełnoletniego członka rodziny wypełnia rodzic

oświadczanie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (załącznik nr 14)

załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik nr 3)

oświadczenie studenta lub członka jego rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki (załącznik nr 5)

oświadczenie o niezarejestrowaniu się jako osoby bezrobotnej we właściwym urzędzie pracy przez członka rodziny studenta lub studenta studiów niestacjonarnych w dniu składnia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 6)

oświadczenie uwiarygodniające źródło utrzymania rodziny studenta; jeśli dochód nie przekracza 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta (załącznik nr 4)

Uwaga - student, któremu przyznano stypendium socjalne, w przypadku zmiany sytuacji materialnej studenta i jego rodziny w trakcie trwania roku akademickiego, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zmianie okoliczności mającej wpływ na przyznane stypendium socjalne (załącznik nr 7) 

 ***************************************************************************************************************

INFORMACJE POMOCNICZE

Podstawowe dokumenty przy ubieganiu się o świadczenie socjalne:

Dokument obowiązujący wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok zycia.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki (wszystkie osoby pełnoletnie, w tym te, które nie osiągnęły dochód - wtedy zaświadczenie będzie wykazywało dochód "zerowy" lub urząd skarbowy wyda zaświadczenie, że osoba nie zgłaszała rozliczenia):

Ważne: każdy rodzic (nawet, gdy razem się rozliczali) dostarcza zaświadczenie dla siebie indywidualnie. Zgodnie z ustawą dokument ma dostarczyć każda osoba wchodząca w skład rodziny, czyli dwoje rodziców=dwa zaświadczenia.

Jeśli student, członkowie jego rodziny utrzymują się z zatrudnienia (dot. ciągłego zatrudnienia - poprzedni i obecny rok kalendarzowy):

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzonych składkach zdrowotnych w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli student, członek rodziny utrzymuje się (lub utrzymywał się w roku poprzednim) z gospodarstwa rolnego:

1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych - jeśli udział w gospodarstwie jest procentowy, winno to być wyraźnie zaznaczone w zaświadczeniu.

Ważne: każdy rodzic (nawet, gdy posiadają jedno gospodarstwo) dostarcza zaświadczenie dla siebie indywidualnie. Zgodnie z ustawą dokument ma dostarczyć każda osoba wchodząca w składa rodziny, czyli dwoje rodziców = dwa zaświadczenia.

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzonych składkach zdrowotnych w poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli student, członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą w formie ryczałtu lub karty podatkowej (tzw. własna firma):

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku (w tym przypadku osoba dostarcza dwa zaświadczenia: o rozliczeniu się "na zasadach ogólnych" oraz z osiągniętych przychodów/dochodów z prowadzonej działaności gospodarczej) 

2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - do pobrania ze strony  https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Jeśli student, członek rodziny otrzymuje alimenty albo uzyskuje inny dochód opodatkowany:

1. Dokument potwierdzający dochód nieopodatkowany, np.: wyrok sądu o zasądzonych alimentach, kserokopia umowy najmu itp.

2. Oświadczenie (pisemne) o faktycznym dochodzie nieopodatkowanym - wzór jest dołączony do Regulaminu(...).

Inne:

1. wyrok rozwodu np. rodziców;

2. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół, uczelni rodzeństwa lub dzieci studenta;

3. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej.

4. inne zaświadczenia, które potwierdzą dochód.

Jeśli student, członek rodziny utracił pracę (dochód utracony):

1. Dokument potwierdzający utratę pracy, np.: świadectwo pracy, umowa zlecenia potwierdzająca okres zatrudnienia.

2. Dokument określający wysokość utraconego dochodu.

Jeśli student, członek rodziny rozpoczął pracę w roku bieżącym i kontynuuje ją w dniu składania wniosku (dochód uzyskany):

Dokument potwierdzający niniejszy dochód w postaci zaświadczenia od pracodawcy o osiągniętym dochodzie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc w kwocie netto.